Distributie produse parafarmaceutice

Cos de cumparaturi:
Nr. produse: 0, Valoare totala: 0,00 Lei
Cos de cumparaturi:
Nr. produse: 0, Valoare totala: 0,00 Lei
Vezi catalog produse

GDPR

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
 
S.C. PARA DISTRIBUTION GROUP S.R.L. (denumita in continuare “PDG.com.ro”) este o persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti - sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/3459/2003, cod unic de inregistrare RO15271466, va informam Politica de Confidentialitate, respectiv modul in care prelucram si protejam datele cu caracter personal.
 
Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare, PDG.com.ro îsi asumă prevederile legislative si se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră.
 
Pentru a putea sa ne indeplinim acest scop, intram in contact cu vizitatorii nostri care doresc, la initiativa lor, sa realizeze comenzi, prin crearea unui user in vederea gestionării eficiente a comenzilor lansate către noi. Ulterior prelucram datele in vederea livrarii comenzilor inregistrate pe site.
 
Temeiul prelucrării îl constituie acordul dumneavoastră manifestat în mod expres prin accesarea paginii și introducerea datelor necesare inregistrarii userului pe pagina PDG.com.ro.
Durata prelucrării – datele dumneavoastră vor fi prelucrate pană la momentul revocării consimțămîntului echivalând cu ștergerea userului din pagină sau o solicitare făcută în mod expres în acest sens transmisă la adresa marketingpdg@pdgroup.ro.
Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele personale vizează informații privind persoanele fizice, nu persoane juridice. Distincția e importantă pentru că, spre exemplu, numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului, Codul fiscal ori alte elemente de identificare ale unor companii nu sunt date cu caracter personal. Mai mult, atunci când o adresă de e-mail ori un număr de telefon vizează în mod clar o persoană juridică (ex. e-mailurile de tip office@ sau telefoanele de la un call-center public al unei companii), atunci nu vorbim despre date cu caracter personal.
Nu contează dacă prelucrarea acestor date personale se face prin intermediul unui sistem automat ori prin intermediul unui sistem neautomatizat (ex. prelucrare manuala), dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor. Singurul lucru important e că vorbim despre o prelucrare a unui astfel de tip de date.
Folosim aceste date pentru a-ti permite accesul in site si pentru a putea livra produsele si serviciile pe care ai ales sa le comanzi. Baza legală pentru această prelucrare este intrarea și executarea unui contract la care esti parte (ori de cate ori realizezi operatiunile de mai sus, esti de acord cu termenii si conditiile de furnizare a acelor servicii)
 
PDG.com.ro poate comunica Datele Persoanelor Vizate terților furnizori de servicii cărora li s-au încredințat activități de prelucrare și care au fost desemnați drept persoane împuternicite în vederea prelucrării, în conformitate cu cerințele legislației aplicabile (de exemplu: servicii cloud, servicii indispensabile pentru realizarea activităților PDG.com.ro, servicii IT, experți, consultanți, avocați) și autorităților competente, atunci când legislația aplicabilă permite.
Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 și poate interveni când dorește și poate solicita:
 
informare și consultarea informațiilor vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
actualizarea informațiilor vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
ștergerea informațiilor vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016  şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016
- restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat
 
De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că nu folosim cookie-uri, datele introduse fiind strict în vederea creării userului de acces pe pagina www.pdg.com.ro și de lansare a comenzii dumneavoastră.
Prin agrearea termenilor prezentei sunteți de acord cu colectarea datelor dumneavostră în scopurile și condițiile anterior amintite.
 
În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezentei, nu veți putea crea un user și nu puteți beneficia de serviciile furnizate online de PDG.com.ro.